IT-forensiska tjänster

IT-forensiskt arbete (eng. Digital Forensics)
innebär att på ett opartiskt och juridiskt korrekt sätt; identifiera och säkra, återskapa och analysera samt presentera fakta från en digital miljö.

DinGard AB utför stora som små uppdrag inom det IT-forensiska området. Vi genomför allt från analys av enstaka dokument till hela datorer/hårddiskar och datornätverk. Tjänsterna kan åberopas vid internutredning eller vid misstanke om brott.

Huvudaktiviteter

 • identifiera och samla in bakgrundsfakta,
 • bevissäkra digitala spår (t.ex. från datorer, mobiltelefoner, datornätverk, molntjänster, hårddiskar, USB-minnen, etc.),
 • förbereda den bevissäkrade informationen inför analysen (rådataprocess),
 • opartiskt analysera det bevissäkrade materialet samt
 • skriftligen och muntligen redovisa vad som skett i den digitala miljön.

Resultatet från en IT-forensisk utredning brukar vanligtvis direkt bekräfta eller avskriva en misstanke.
Dessutom kan annan digital information som påträffas ge ett mervärde i det fortsatta utredningsarbetet. I de flesta fall går det även att återskapa raderad information, även om den raderades för länge sedan.

Vid behov kan en IT-forensiker kallas till domstol som sakkunnig för att förklara ett analysresultat och/eller tekniska begrepp och metoder.

Exempel på när IT-forensiska tjänster brukar efterfrågas
Nedanstående exempel visar på några av de vanligaste användningsområdena:

 • Misstanke om immaterialrättsligt intrång, t.ex. gällande ritningar, källkod, etc.
 • Misstanke om illojalitet vid en anställnings upphörande
 • Misstanke om överträdelse av företagsinterna policies, t.ex. otillåten webbsurf, missbruk av IT-miljön
 • Misstanke om överträdelse av befogenheter, t.ex. företagsfakturering av privata inköp
 • Misstanke om företagsspioneri eller dataintrång
 • Vid internt eller externt angrepp mot datornätverket
 • Vid tvister gällande upphandlingar, leveransgodkännande, etc.
 • För spårning och kartläggning av anonyma e-postmeddelanden
 • Avancerad filtrering, sökning och sammanställning av stora mängder information
 • Bevissäkring vid internationella juridiska processer då intyg krävs från certifierad IT-forensiker
 • Second opinion av annat utredningsmaterial

Men, IT-forensiska tjänster kan även användas i förebyggande syfte för att t.ex. skapa bättre förutsättningar vid händelse av säkerhetsincident/IT-incident.